برنامه رادیو فرهنگ

دکتر محمد رسولی طی همکاری با رادیو فرهنگ تحت برنامه “درقلمرو فرهنگ” در گفتار هایی در های از راز های شاهنامه را به روی شنوندگان و علافمندان باز می کند. هر گفتار به بررسی یکی از عناوین مهم شاهنامه می پردازد.این برنامه طی حدود ۴۰ قسمت از رادیو فرهنگ ایران بطور مداوم پخش گردید و مورد توجه بسیاری از شنوندگان قرار گرفت.

برخی از ضبط های برنامه در این صفحه موجود است:

۱-ورود رستم به میدان های رزم

۲-آراستن جهان توسط کیکاووس و پرواز وی در جهان

۳-خوان اول رستم

۴-خوان دوم رستم

۵-خوان سوم

۶-خوان چهارم

۷-خوان پنجم

۸-خوان ششم

۹-خوان هفتم

۱۰-داستان همای

۱۱-پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران

۱۲-رسیدن سهراب به دژ مرزی ایران

۱۳-کیخسرو در شاهنامه

۱۴-گشتاسب در شاهنامه

۱۵-لهراسب در شاهنامه

۱۶-منوچهر در شاهنامه

۱۷-اسطوره و تاریخ در شاهنامه

۱۸- داستان سیاوش

۱۹-اندر زادن زال

۲۰-تاریخ دوران هوشنگ در شاهنامه

۲۱-جنگ های ایران و توران

۲۲-کیومرث در شاهنامه

۲۳-طهمورث درشاهنامه

۲۴-ضحاک

۲۵-داستان سهراب در شاهنامه