نوشته آقای کیوان سالمی فیه
آقای کوان سالمی فیه پژوهشگر و نویسنده فعال و توانای کشورمان است که آثار متعدد گوناگونی که عمدتا مربوط به فرهنگ ایران است به چاپ رسانده است.
وی همچنین مدیر انتشارات زرین مهر می باشد.
اخیرا از سوی ایشان کتاب مهم و مفیدی به نام(واژگان فارسی در زبان انگلیسی)منتشر شده است.
کتاب “واژگان فارسی در زبان انگلیسی” دارای اهمیت زیادی است.زیرا در این کتاب به توانایی و قدمت زبان شیرین فارسی پی برده می شود.
زبان زیبا و غنی  فارسی توانسته در درون زبان های دیگر نفوذ کند.
در این کتاب می بینیم واژگان فارسی به انگلیسی راه یافته است.

(واژگان فارسی در زبان انگلیسی)
نوشته آقای کیوان سالمی فیه
آقای کیوان سالمی فیه پژوهشگر و نویسنده فعال و توانای کشورمان است که آثار متعدد گوناگونی که عمدتا مربوط به فرهنگ ایران است به چاپ رسانده است.
وی همچنین مدیر انتشارات زرین مهر می باشد.
اخیرا از سوی ایشان کتاب مهم و مفیدی به نام(واژگان فارسی در زبان انگلیسی) منتشر شده است.
کتاب واژگان فارسی در زبان انگلیسی دارای اهمیت زیادی است.زیرا در این کتاب به توانایی و قدمت زبان شیرین فارسی پی برده میشود.
زبان زیبای فارسی توانسته در درون زبان های دیگر نفوذ کند.
در این کتاب، لغات و واژگان فارسی به انگلیسی راه یافته است.
همانطور که در پیش گفتار کتاب آمده است:
حجم قابل توجهی از واژگان انگلیسی از زبان‌های دیگر وارد شده است که طبق فرهنگ ریشه شناسی آکسفورد شامل ۳۸۰۰۰ واژه خارجی می شود (آقای گل زاده و داوری،۱۳۸۴).از آنجا که واژگان دارای ریشه فارسی در زبان انگلیسی سهم بزرگی از این واژه ها دارند و به گفته هارولد والتر بیلی :ریشه بسیاری از واژگان فارسی را می توان در ایران پیدا کرد.
(سجادیه،۱۳۹۵)،دانستن آنها،آموزش زبان انگلیسی را آسان‌تر می کند.

هم چنین در بخش دیگری از پیشگفتار این کتاب ارزنده آمده است :
با توجه به قدمت چند هزار ساله زبان فارسی و وجود ادیبان و شاعران بزرگ پارسی گوی،استعمار گران و متجاوزان نتوانستند به‌طور کامل به هدفشان برسند و زبان فارسی را به زبان مرده و خاموش بدل کنند و هر بار یکی از شاخه های زبان فارسی قد علم کرد و جایگاه خود را مستحکم تر از قبل تثبیت کرد.هرگاه کشور های جدید با استقلال ۱۰۰ تا ۵۰۰ ساله وامدار زبان فارسی هستند بخواهند به تاریخ و ادبیات کهن سرزمینشان رجوع کنند چاره ای جز بازگشت به متون فارسی و ادبیات فارسی  زبانان کتاب زبان فارسی ندارند.ایران شناسان و فارسی دانان غربی تا تا آنجا پیش رفتند که برای فارسی زبانان کتاب زبان فارسی نوشتند تا در مدارس تدریس شود و این غلط و آموزشهای اشتباه پر از واژگان معرب صدای ادیبان و شاعران را نیز در آورد و در تدوین دوباره کتاب‌های درسی مدارس دست به کار شدند،سعید نفیسی در مقاله اش می نویسد (نفیسی،۱۳۲۷):در این سی سال کتاب‌های مهم زبان فارسی را همین پیران و جوانان خود چاپ کردند و مشت خاورشناسان غرض ورز تنها به قاضی رو باز شد.جهانیان همه دانستند که ایرانیان بیننده و دانند هر زمان که دل و دیده بگشایند از هر کس دیگر سزاوار ترند که فرهنگ و زبان و ادب سرزمین خود را بخوانند و بفهمند و بیاموزد و بیاموزاند و به دست روزگاران آینده سپارند.
لازم است که نگاه عمیق تر و ریشه داری به زبان فارسی شود و از آنجا که در پس هر واژه و شکل گیری آن در زبان فارسی،تاریخ و فرهنگی چندهزارساله وجود دارد،با کشف تاریخچه شکل گیری هر واژه و بیان داستانها و مشتقاتش و شکل ورود آن به زبان‌های دیگر می توان دریچه جدیدی در زبان آموزی و زبان‌شناسی باز کرد.

کتاب ” واژگان فارسی در زبان انگلیسی ” نوشته ی استاد کیوان سالمی فیه، در ۱۹۸ رویه می باشد که دارای یک پیش گفتار می باشد. پس از آن کلیات پژوهش با زیر عنوان های:
بیان مسئله، پیشینه ی پژوهش،مبانی نظری پژوهش،شیوه ی اجرای پژوهش،یافته های پژوهش،پیشنهاد های کاربردی و سپاسگزاری از افراد موثر در انجام پژوهش ،آورده شده است.