کتاب اعسار و ایسار

مقدمه کتاب:

کتاب اعسار و ایسار

سرآغاز

از مباحث مهم و بسیار شایع که تقریبا ممکن است همه افراد با آن برخورد داشته باشند.بحث اعسار و ایسار است.

اعسار چیست؟
اعسار به معنی نداشتن دارایی و اموال است.اعسار می توانند چنین مطلق هم نباشد.بلکه به اقتضای وضعیت خاص خود معسر نامیده شود.برای مثال کسی که در حد زندگی معمولی خود پول و دارایی دارد،اما به طور ناگهانی در وضعیتی قرار گرفته که باید پول هنگفتی بپردازد و قادر به این پرداخت نیست،نیز گرفتار اعسار بوده و معسر نامیده می شود.