خانواده اولین نهاد اجتماعی و لذا پایه و اساس جامعه است.خانواده در تعیین سرنوشت افراد و هم چنین تاثیر آن بر جامعه نقش حساس و ممتازی دارد.به همین جهات حقوق خانواده ازدیرباز جایگاه والایی داشته و دارد.