تصویر کتاب حقوق زن نوشته دکتر محمد رسولی
نگاهی به حقوق زن و قوانین آن در ایران نوشته دکتر محمد رسولی

 

زنان در جامعه نقش بسیار با ارزش و موثری دارند. از سوی دیگر در سال های موصوع حقوق زن در جامعه ما بسیار محل گفتگو و مناقشه بوده است و بسیاری از ارکان موجود در جامعه و نیز نهاد های سیاسی و قضایی و اجرایی و نیرو های کشور به این امر پرداخته اند.برخی نیز چنین می پندارند که زن ایرانی تا کنون هیچ نقش اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره نداشته و از هیچ حقی برخوردار نبوده و لابد در زمان های گذشته هیچ قانونی نیز برای او وضع نگردیده است! این درحالی است که در کشوری مثل ایران که دارای پیشینیه بسیار طولانی در امر تشکیل دولت شهر بوده است، حتما قوانین لازم برای اداره ی کشور و از جمله پرداختن به حقوق و امور زنان که بخش اصلی هر جامعه ای هستند از دیرباز وجود داشته است.

از جانب نویسنده:

در برخی از نشست های تدوین قوانین برای احقاق حقوق زنان در مراکز گوناگون حضور پیدا میکردم، احساس کردم که تدوین تاریخ حقوق و قانون گذاری زنان امری لازم است تا دیدگاه کلی دست اندرکاران و متولیان امر به موضوع قوانین زن، با اشراف بهتر و کامل تری باشد.چرا که همگان می دانیم یکی از روش های آشنایی و اششراف به هر موضوعی آن است که پیشینه ی آن را بدانیم. لذا در این کتاب تلاش شده این آشنایی با تاریخچه ی حقوق و قوانین زنان از آغاز تا کنون بطور بسیار اجمالی انجام شود.

باید گفت تا کنون هم در کتب حقوقی که به بررسی و تحلیل قوانین پرداخته اند، گاهی پیشینیه ی تاریخی قوانین مربوط، مورد نظر قرار گرفته است و یا مثلا یک فصل از کتاب را به تاریخ آن اختصاص داده اند. ولی کار حاضر که کل هدف خود را بررسی تاریخی قوانین زنان از آغاز تاریخ ایران قرار داده است تازگی دارد و چنین نگاهی به این موضوع که از دوران پیشدادیان تا کنون را در بر می گیرد، برای نخستین بار است که انجام می شود. البته در نخستین گام، تلاش شده که بطور بسیار گذرا و اجمال این تحقیق انجام شود. شاید چنانچه خدا بخواهد در آینده آن را فربه تر پیشکش خوانندگان ارجمند نماییم و امید است که تا آن هنگام از نظریات ارزشمند همه ی صاحب نظران نیز بهره مند شویم.