کتاب گفتار های شاهنامه دوران ایران کهن

معرفی کتاب “گفتارهای شاهنامه دوران ایران کهن” نوشته دکتر محمد رسولی

تاریخ یکی از مهم ترین و ارزشمندترین دانش هاست که کاربردهای فراوانی برای جامعه شناسی، شناخت مردمان جامعه و حتی شناخت یک واحد سیاسی (به عنوان کشور) دارد.
تاریخ فقط قصه و داستان رویدادهای گذشته نیست که فایده ای نداشته باشد. تاریخ گذشته به انسان امروزی شناخت می دهد. با این شناخت و بینش می توان فردا را پیش بینی کرد و بالاتر از آن، می توان آینده را به درستی ساخت.
شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی شرح تاریخ سیاسی – اجتماعی گذشته ی ایران است؛ یعنی تاریخ است. چون تاریخ علمی مفید است، مطالعه ی دقیق شاهنامه هم سودمند است. وانگهی شاهنامه غیر از مطالب تاریخی دارای ابیات حکیمانه و نیز مطالب گوناگونی است که در جهات مختلف، مفیدند و پرداختن به این کتاب ارجمند کاری لازم و سودمند است.
در این کتاب از قسمت تاریخ ایران در عهد کهن (پیش از باستان) گفتارهایی مفید را به اختصار تقدیم شما خوانندگان ارجمند می نمایم.
در نظر است سلسله ی نوشتاری در خصوص شاهنامه پژوهی و علوم بسیاری که در این کتاب بی نظیر وجود دارد، تقدیم خوانندگان گرامی نماییم که قسمت نخست آن در ذیل می آید.
پس به یاری یزدان، جلد دوم این کتاب از دوران ایران باستان و جلد سوم از تاریخ ایران پس از اسلام تالیف و تقدیم خواهد شد.